Spolupráca

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Naši partneri

 

https://myt-systems.sk/ 

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. Od svojho začiatku pôsobí výlučne v Košiciach. Viac ako 160 000 spoločností na celom svete sa spolieha na jediného partnera v oblasti služieb pre informačné a komunikačné technológie, ktoré poskytuje T-Systems Slovakia. Pre korporátnych zákazníkov jedným z hlavných spôsobov zlepšenia ekonomickej výkonnosti, flexibility, technologického náskoku a znižovania nákladov outsourcingové zabezpečenie podnikových procesov prostredníctvom T-Systems Slovakia.

Základom rastu spoločnosti sú vzdelaní ľudia. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IT, T-Systems Slovakia podporuje vzdelávanie a zdieľanie zručností. Považuje to za rozhodujúce pre pre rast regiónu a rozvoj spoločenstiev. Spolupráca s Ekonomickou fakultou TUKE dlohodobo napreduje, T-Systems Slovakia ju považuje za významnú. Spoločne realizujeme viacero aktivít orientovaných na a pre študentov tejto fakulty. Jedným z výsledkov spolupráce bola napr. revitalizácia učebne na EkF TUKE.


https://www.lynx.sk/sk

LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice je jednou z najdlhšie podnikajúcich slovenských IT spoločností. Na trhu informačných technológií úspešne pôsobí už od roku 1991. Poslaním spoločnosti LYNX je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Špeciálne pôsobí v oblasti bezpečnosti informačných systémov, budovania ICT infraštruktúry, technologických aplikácií a komplexnej bezpečnosti. V rámci partnerstva a spolupráce s Ekonomickou fakultou TUKE dlhodobo spoločne rozvíjame viacero aktivít. Fakulta je napríklad zaradená do LYNX podporných programov ako LYNX podporuje talenty alebo do špeciálneho LYNX EKF Student programu. Na fakulte je zriadená LYNX učebňa ako ďalší symbol našej spolupráce.


https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/scholarships 

CFA Institute je svetovo najuznávanejšia organizácia pôsobiaca vo vzdelávaní finančných analytikov. Združuje investičných odborníkov, zaisťuje program CFA, vytvára prostredie, kde sú záujmy investorov na prvom mieste, trhy fungujú efektívne a ekonomiky rastú. CFA Institute má viac ako 135-tisíc členov v 150 krajinách, z toho viac ako 132-tisíc držiteľov titulu CFA a 160 miestnych asociácií.

Ďalšou fakultou na Slovensku, ktorej študijné programy boli zaradené do programu CFA Institute University Recognition Program sa stala Ekonomická fakulta TUKE. To znamená, že študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) v bakalárskom stupni štúdia pokrýva minimálne 70 % osnov z programu CFA vrátane etického kódexu a profesionálnych štandardov. Účasť v CFA Institute University Affiliation Program signalizuje potenciálnym študentom, zamestnávateľom a ostatným účastníkom pracovného trhu, že študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie je veľmi úzko prepojený s profesionálnou praxou a dokáže veľmi vhodne pripraviť študentov na zvládnutie CFA certifikátu. Účasťou v tomto programe má Ekonomická fakulta TUKE možnosť každoročne odmeniť najlepších študentov štipendiami pre CFA Program.


Dňa 17. 10. 2019  sa v Kongresovom centre Technickej univerzity uskutočnilo odovzdávanie certifikátov ACCA (Asociácie certifikovaných účtovníkov, Association of Chartered Certified Accountants) pre Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. ACCA je lídrom a oficiálnou profesionálnou certifikačnou autoritou garantujúcou kvalifikáciu v oblasti účtovníctva, medzinárodného auditu, účtovných štandardov verejného sektora a mnohých ďalších príbuzných oblastí. Asociácia eviduje vyše 219.000 členov a  527.000 študentov vo viac ako 180 krajinách sveta. Certifikácia ACCA zahŕňa úspešné absolvovanie 14 skúšok, absolvovanie etického modulu a 3-ročnú prax. Akreditovanie Bc. a Ing. stupňa EkF TUKE umožní študentom fakulty po ukončení štúdia získať výnimku a započítanie prvých troch modulov základnej úrovne (Foundation Level) ACCA certifikácie (Accountant in Business, Management Accounting a Financial Accounting).


Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Jej cieľom je podporovať všetkých členov komory v ich profesii a poskytovať im pravidelné odborné vzdelávanie počas celej kariéry. SKDP sa aktívne podieľa na príprave daňovej legislatívy v SR so zámerom, aby daňové zákony boli jednoduché, spravodlivé a aby zlepšovali podnikateľské prostredie. Pri svojej činnosti dbá na otvorenosť a dostatočné informovanie širokej verejnosti o daňovej problematike a stanoviskách SKDP. V rámci spolupráce s Ekonomickou fakultou TUKE, vybraní členovia SKDP poskytujú konzultácie a vypracovanie oponentských posudkov záverečných prác,  zúčastňujú sa štátnych záverečných skúšok, na základe požiadaviek Ekonomickej fakulty zabezpečujú vybrané prednášky z oblasti daní. Ekonomická fakulta sa každoročne aktívne zúčastňuje súťaže Najlepšia diplomová práca v odbore daní na regionálnej úrovni a ocenenia záverečných prác TAX ADVISERS AWARD, ktoré organizuje SKDP v rámci celej SR.

 


https://dtse.sk/en/home/

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2009 s cieľom poskytovať služby v oblasti účtovníctva a nákupu pre koncernové spoločnosti skupiny Deutsche Telekom v rámci celého sveta. Je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom (DT), ktorá je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti telekomunikácií. DT zamestnáva takmer 228 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta a so svojimi značkami T-Home, T-Mobile a T-Systems ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy. Víziou Deutsche Telekomu je stať sa vedúcim európskym poskytovateľom telekomunikačných služieb vo svete.


Rada pre štátnu službu bola zriadená na zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán na ochranu princípov štátnej služby. Pôsobnosť Rady je vymedzená zákonom, jej úlohou je okrem iného vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, vyjadrovanie sa k výsledku kontroly dodržiavania zákona, ďalej vypracúvanie správy o stave a vývoji štátnej služby, návrhu Etického kódexu štátneho zamestnanca, odborných štúdií k aplikovaniu princípov štátnej služby a ustanovení obsiahnutých v uvedenom kódexe. Vybavuje tiež písomné podnety občanov alebo štátnych zamestnancov o porušení princípov štátnej služby služobným úradom, ktorému môže odporučiť prijatie nápravného opatrenia a prešetruje výpoveď štátneho zamestnanca najvyššieho služobného úradu. Rada môže predkladať úradu vlády návrhy na zmenu alebo doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby. Víziou Rady pre štátnu službu je odborná, rešpektovaná inštitúcia, pomáhajúca budovať profesionálnu, apolitickú a dôveryhodnú štátnu službu.

Predseda Rady pre štátnu službu JUDr. Pavol Tkáč a dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., podpísali v utorok, 12. novembra Memorandum o spolupráci.


 

https://www.alvaria.sk/

Občianske združenie Alvaria bolo založené v roku 2014. Alvaria združuje tím analytikov, výskumníkov a expertov so skúsenosťami s vizualizáciou dát zo štátnych registrov, dát miest a obcí, so zapájaním dobrovoľníckej komunity do vývoja IT riešení a s tvorbou politík v oblasti open data na národnej a samosprávnej úrovni. Alvaria sa venuje prepájaniu rôznych komunít orientovaných na inovácie a technológie do funkčnej platformy na výmenu skúseností, pomáhaniu samosprávam otvárať dáta, analytickej, konzultačnej, vzdelávacej činnosti v oblasti dát, organizácií workshopov, konferencií, podujatí a spracovávaniu dostupných otvorených dát do modelových vizualizácií.