Veda a výskum

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Vedecko výskumné oblasti na EkF TUKE

Display portlet menu

Vedecko výskumné oblasti na EkF TUKE

 1. Financie, bankovníctvo a investovanie
  • Zdaňovanie a jeho ekonomické, politické, sociálne a demografické aspekty
  • Finančné zdravie domácností a malých a stredných podnikov (MSP)
  • Finančná, účtovná a audítorská teória a jej multidisciplinárne aplikácie
  • Ekonomické a finančné aspekty rozvoja a výkonností miest a regiónov
  • Výkonnosť, efektívnosť, konkurencieschopnosť a stabilita komerčných bánk
  • Finančné trhy a stratégie efektívnej alokácie finančných prostriedkov
  • Finančné deriváty a ich využitie v súkromnom a verejnom sektore
  • Agentové modelovanie (ABM)
  • Globálne hodnotové reťazce a medzinárodný obchod s pridanou hodnotou
  • Vonkajšie ekonomické nerovnováhy a inštitucionálne zmeny v eurozóne
  • Fiškálna a menová politika v eurozóne

 2. Hospodárska informatika
  • Digitálna transformácia procesov, data mining, umelá inteligencia v socio-ekonomickom prostredí a manažérskom rozhodovaní
  • Návrh, vývoj dátových služieb a automatizácia rozhodovacích procesov v elektronickom obstarávaní a riadení dodávateľských reťazcov
  • Sociálne inovácie 4.0
  • Dátovo podporovaný prieskum trhu
  • Informačná spoločnosť – trendy, ekonomické a sociálne aspekty, sociálno-ekonomická analýza aplikácií a hodnotenie aplikácií IKT
  • Dôvera a bezpečnosť v oblasti elektronického obchodovania, využívania digitálnej identity, internetového marketingu, elektronickom podnikaní, elektronickom verejnom obstarávaní, elektronickom bankovníctve, elektronickej verejnej správe, elektronickom zdravotníctve atď.
  • Dátovo orientovaný marketing, ekonomická a finančná efektívnosť aplikácií pre internetové domény a chytré telefóny
  • Metodológia a metódy modelovania ekonomických a podnikových procesov
  • Rozvoj jednotného digitálneho trhu
  • Industry 4.0
  • Inovácie vo vzdelávacom procese
  • Štatistická podpora pre širokú škálu výskumných oblastí (napr. turizmus, šport, zdravotná starostlivosť atď.) založených práci s dátami (tiež s big a high-frequency data).

 3. Regionálne vedy a verejná správa
  • Ekonomika kultúry, efektívnosť kultúrnych inštitúcií, kultúrna participácia a politika; kultúra, kreatívne odvetvia a turizmus
  • Regionálny a mestský rozvoj a adaptácia na klimatickú zmenu, lokálne adaptačné stratégie
  • Verejné obstarávanie, hodnotenie uplatňovania politík verejného obstarávania a jeho moderných konceptov (zelené verejné obstarávanie, digitálne verejné obstarávanie), efektívnosť verejných financií
  • Komunálna politika, skúmanie a hodnotenie kvalitatívnych aspektov komunálnych procesov
  • Migrácia a diverzita, ekonomické a spoločenské prínosy a verejný manažment; populácia, migrácia a mobilita
  • Inovácie, podnikanie a klastre, klastrová a inovačná politika, financovanie a analýza klastrov
  • Regionálne znalostné bázy, priestorová distribúcia znalostných báz a ich vplyv na ekonomický rozvoj
  • Marketing a manažment, účinnosť marketingových nástrojov a ich vplyv na efektívnosť organizácie
  • Preferencie, hodnoty a normy, s dôrazom na ľudí zo segregovaných osídlení; segregácia, sociálne a priestorové nerovnosti
  • Lokácia ekonomických aktivít a ich modelovanie
  • Doprava, využitie a dostupnosť pôdy a územia
  • Kreatívne a chytré (smart) mestá

 4. Ekonomika zdravotníctva
  • Ekonomická efektívnosť zdravotného systému
  • Zdravotná a sociálna politika v Slovenskej republike
  • Správanie a zdravotný stav populácie marginalizovaných a segregovaných komunít
  • Efektívnosť prevenčných programov v Slovenskej republike
  • Mortalita v regiónoch Slovenskej republiky a jej sociálno-ekonomické determinanty
  • Starnutie populácie v Slovenskej republike a jeho vplyv na zdravotnú a sociálnu politiku v Slovenskej republike
  • Informačné, medicínske a komunikačné technológie v zdravotníctve
  • Strategický management zdravotného systému v Slovenskej republike
  • Koncepty ekonomických metrík pre strategický rámec zdravotného systému v Slovenskej republike