PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Projektová činnosť

Všetky projekty riešené/plánované na EkF TUKE

 


Projektoví zamestnanci na EkF TUKE


Aktuálne riešené projekty na EkF TUKE


 

Podpora kreativity mikropodnikov prostredníctvom webových nástrojov vo vidieckej oblasti

 

Koordinátor: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Trvanie: 2021-2023
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: https://microhub.erasmus.site/
Číslo projektu: 2021-1-SK01-KA220-VET-000032999

Remeslo a umenie tvoria neoddeliteľnú súčasť ľudskej identity, aj ekonomiky. A práve táto oblasť bola jednou z tých, ktoré boli pandemickou krízou COVID – 19 zasiahnuté najviac. Priemysel 4.0 ponúka umelcom a remeselníkom mnoho príležitostí, ako začať podnikať alebo podporiť už svoje existujúce podnikanie. Na to, aby mohli podnikatelia tieto príležitosti využívať, potrebujú digitálne zručnosti a kreatívne podnikateľské myslenie.

Projekt MicroHUB je zameraný na vývoj inovatívnych digitálnych vzdelávacích riešení na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti remeselných a umeleckých mikropodnikov na národnom aj európskom trhu. Vypracovaním školiacich materiálov sa posilnia kapacity už existujúcich mikropodnikov a remeselných podnikov tak, aby sa dokázali presadiť a zotrvať na súčasnom a neustále sa meniacom ekonomickom trhu. Projekt má za cieľ pomôcť všetkým remeselníkom a umelcom, ktorí si chcú založiť vlastný mikropodnik a bojovať proti nezamestnanosti.

Projekt MicroHUB má za cieľ:

 1. Rozvíjať podnikateľské a digitálne zručnosti ľudí, ktorí majú alebo chcú založiť mikropodnik
 2. Pripraviť vzdelávacie materiály pre školiteľov, ktoré ich naučia flexibilne reagovať na výzvy spojené s digitalizáciou a vyučovať projektovo orientovaným spôsobom.
 3. Podporiť budovanie kapacít prostredníctvom inovatívnych prístupov, rozvoja zručností a obchodných modelov pre odborníkov v oblasti remesiel a umenia
 4. Umožniť ľuďom získať nové zručnosti, ktoré obohatia ich profesionálny život a otvoria nové možnosti na trhu práce
 5. Poskytnúť digitálne nástroje, ktoré uľahčia podnikanie a pomôžu pri zakladaní nových podnikov v post-covidovej ére

Projekt vznikol v rámci spolupráce medzi partnermi zo Slovenska (Technická univerzita v Košiciach), Malty (IIF), Írska (I&F), Poľska (CWEP), Bulharska (OECOM), Švédska (Sensus) a Grécka (Fix in Art). Technická univerzita v Košiciach je koordinátorom projektu.


 

Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii

 

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Trvanie: 2021-2024
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: www.trigger-project.com
Číslo projektu: 617309-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP

Krajiny Strednej Ázie – Kazachstan, Tadžikistan a Uzbekistan prešli v posledných rokoch veľkými zmenami, ktoré so sebou priniesli pozitívny a značný rozvoj. Avšak stále bojujú s vytvorením silnej ekonomiky a zdravej podnikateľskej súťaživosti na trhu. Príčinami sú časté zmeny v politickom systéme, chudoba, vysoká nezamestnanosť alebo emigrácia obyvateľov. Stále uprednostňujú skôr tradičnejšie odvetvia, chýba im zmysel pre inovatívnosť, ich technologická infraštruktúra nedosahuje vysokú úroveň a to všetko brzdí ich podnikateľský rozvoj.

Cieľom projektu TRIGGER je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov. Výsledkom tejto formy vzdelávania by mali byť mladí ľudia, ktorých podnikateľské myslenie a zručnosti ich pripravia na ich budúce profesie a sprístupnia im príležitosti na pracovnom trhu. Vzdelaní a pripravení absolventi tak vytvoria novú generáciu, ktorej vedomosti a zručnosti zabezpečia pokrok a prispejú k ekonomickému rastu krajín Strednej Ázie.

Projekt TRIGGER má za cieľ:

 1. podporiť pripravenosť vysokých škôl na budúce výzvy, najmä v súvislosti s podnikateľským a inovatívnym charakterom ich vysokoškolského vzdelávania;
 2. podporiť podnikateľské vzdelávanie a rozvoj zručností na vysokých školách v Strednej Ázii;
 3. založiť / zlepšiť služby v oblasti kariéry, zamestnateľnosti a podnikania na vysokých školách v Strednej Ázii;
 4. posilniť vzťahy medzi vysokými školami a širším ekonomickým a sociálnym prostredím.

Tento medzinárodný projekt vznikol ako partnerstvo medzi európskymi partnermi a partnermi zo Strednej Ázie. Jedenásť univerzít z Tadžikistanu, Uzbekistanu a Kazachstanu bude spolupracovať s partnermi zo Slovenska (TU Košice, ASTRA), Grécka (IDEC), Rakúska (UAS-BFI Vienna) a Francúzska (UCA, Nice). TU Košice je koordinátorom projektu.

 


 

KOSICE 2.0 - Improving Citizen Experience and Well-Being by Utilizing Culture and Creative Assets in the Digital Age- KSCreativity4WB

 

Projekt Košice 2.0 je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať. Viac informácií


ACCESS-3DP – Aplikácia 3D tlače v rámci remeselníckych a kreatívnych odvetví

ACCESS-3DP je nadnárodný projekt financovaný z programu Európskej únie Erasmus+, ktorý je realizovaný v rámci 5 partnerských krajín - Francúzska, Portugalska, Slovinska, Španielska a Slovenska.

Cieľom projektu je rozvoj zručností a schopností v oblasti aplikácie Advanced Manufacturing, predovšetkým technológií aditívnej výroby (3D tlače), pričom cieľovou skupinou vzdelávania sú remeselníci a pracovníci kreatívneho priemyslu, v rámci ktorých by dané technológie mohli pomôcť vytváraniu inovatívnych produktov a služieb.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://access3dp.eu/


SMART - Inteligentné komunity 2.0

 

 

 

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Trvanie: 2020 - 2022
Financovanie: Európska komisia, spolufinancované ERDF
Webová stránka: http://smartcommunities.eu/

Cieľom projektu je oživiť vidiecke oblasti v okolí slovensko – maďarských hraníc. Projekt sa zameriava na využívanie potenciálu vidieckej pracovnej sily, integrity komunít ale aj na rozvoj partnerstva medzi dvomi republikami. Projekt inteligentných komunít sa v rámci tejto iniciatívy podujal zlepšiť digitálne povedomie obyvateľov vidieka, ktorí sú často marginalizovaní a vďaka svojmu znevýhodnenému postaveniu nemajú dostatok príležitostí ani motivácie na rozvoj kľúčových zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Prostredníctvom vytvorenia inteligentných pracovných skupín projekt prenáša profesionálne znalosti a know-how na obyvateľov prirodzeným spôsobom. Mobilné IT centrá a miestne hnutia majú za úlohu priniesť technologické vymoženosti ľuďom aj do tých najodľahlejších oblastí a naučiť ich s nimi pracovať tak, aby boli sebestační. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach chcú zapojiť aj mladých ľudí z týchto vidieckych oblastí a vzbudiť v nich záujem o vzdelávanie.

Projekt „Inteligentné komunity 2.0 – How to be smart in the countryside?“ (SKHU/1902/4.1/027) sa uskutočňuje v rokoch 2020 – 2022. Konzorcium tvorí Ekonomická fakulta TU a dvaja partneri z Maďarska – Nadácia vedomostného centra Interindustria zo Salgótarjánu a EötvösLoránduniverzita z Budapešti.


INSPIRER- Inkluzívne pracovné miesta pre seniorov

 

 

 

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Trvanie: 2020 - 2022
Financovanie: Európska komisia,
Webová stránka: inclusiveworkplace.eu
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA204-078253

Diverzita je jeden z princípov, ktorý Európska únia presadzuje. Diverzita na pracovisku znamená vytvorenie takých pracovných podmienok, v ktorých by sa darilo všetkým ľuďom bez ohľadu na ich rasu, veku, náboženstvo a pod. V súvislosti s rapídne starnúcou populáciou lineárne starne aj pracovná sila.

Vytvorenie prostredia, ktoré tento fenomém zohľadňuje si vyžaduje dôslednú prípravu. Stále častejšie sa stáva, že sa na pracovisku stretávajú rôzne generácie s diametrálne odlišným prístupom k práci. To sa môže niekedy stať zdrojom diskriminácie, hostilného pracovného prostredia a výsledkom môže byť až ukončenie pracovného problému. Problémy sa objavujú aj na samom začiatku pracovného pomeru – zamestnávatelia odmietajú prijať starších pracovíkov, pretože sú málo pružní a často zaostávajú v znalostiach najnovších digitálnych technológií. Naopak, problém je aj s prijatím mladých pracovníkov, a to z dôvodu nemnohých skúseností a malej alebo žiadnej praxe.

Cieľom projektu INSPIRER (Inclusive workplaces for senior workers – Inkluzívne pracovné miesta pre seniorov) je práve eliminovať túto obojstrannú vekovú diskrimináciu a naopak pomôcť vytvoriť inkuzívne pracoviská. Manažéri multigeneračných podnikov budú mať školenia o tom, ako riadiť takéto pracoviská tak, aby sa tento cieľ naplnil. Zámerom je naučiť zamestnancov čerpať navzájom zo svojich znalostí a skúseností, a to pomocou reverzného mentoringu.

Na základe toho realizácia projektu zahŕňa vytvorenie školiaceho programu multigeneračnej kultúry na pracovisku, e- vzdelávacia platformu, 360º hodnotiaci nástroj multigeneračnej kultúry na pracovisku a vzájomný reverzný mentoring.

Projekt je realizovaný v piatich krajinách Európskej únie, a to Slovensko (TUKE a ASTRA), Maďarsko(TREBAG), Grécko(IDEC a OBES), Luxembursko (CCIL) a Nemecko (VHS).


Danube´s Archaeological eLandscapes – Virtualizácia archeologických pamiatok Dunajského regiónu (z angl. Virtual archaeological landscapes of the Danube region)

 

 

Cieľom projektu je vytváranie nových spôsobov prezentácie archeologického dedičstva za pomoci moderných technológií digitálnej virtualizácie, ktorá pomôže prezentovať historické skutočnosti širokému publiku divácky atraktívnou cestou, čím sa podporí vytváraný koncept udržateľného cestovného ruchu, ktorý v sebe prepája dlhodobú obnovu pamiatok realizovanú aj vďaka ich využívania v cestovnom ruchu, podporujúc tak celkový regionálny rozvoj.

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s-archaeological-elandscapes

A nájdete nás aj na Facebooku https://www.facebook.com/danubesarchaeological


 

OP VAI – MH (313010S703) Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia

 

 

 

Koordinátor: doc RNDr. Jozef Bucko, PhD.
Trvanie: 01.01.2020 – 31.12.2022
Financovanie: Ministerstvo Hospodárstva SR
Číslo projektu: OPVal-MH/DP/2018/1.2.2-17

Popis projektu

Cieľom projektu je inovácia informačného systému pre zdravotné poisťovne implementáciou metód strojového učenia v oblasti automatizácie revíznych činností. Implementácia tejto inovácie je pre potenciálnych odberateľov, ktorými sú zdravotné poisťovne, dôležitá pre skvalitnenie revíznej činnosti a efektívnu alokáciu finančných prostriedkov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Osobitný význam nadobúda s ohľadom na zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti súvisiace s prechodom na systém DRG, t. j. systém úhrad hospitalizácií pacientov podľa zaradenia do klasifikačných skupín súvisiacich diagnóz.

Výskumná časť projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít - z priemyselného výskumu v oblasti aplikácií strojového učenia a z experimentálneho vývoja vrátane realizácie pilotného projektu ARL (Automatický revízny lekár) u potenciálneho odberateľa. Prvú aktivitu bude žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi - výskumnými organizáciami, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Jej obsahom je kritický prieskum, úpravy existujúcich a návrh nových metód strojového učenia, ktoré budú využiteľné pri automatizácii revíznych činností. Výstupom výskumných aktivít bude okrem spracovania výskumnej správy aj prototyp nového modulu informačného systému a optimalizácia jeho parametrov v rámci pilotnej prevádzky. Nadväzujúca aktivita pre realizáciu inovačných opatrení bude zahŕňať ukončenie vývoja nového modulu a jeho plnú integráciu do komplexného informačného systému zdravotnej poisťovne.


RE-ACT – Nástroje sebahodnotenia pre regionálne angažované smart univerzity.

 

Koordinátor: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Trvanie: 2020-2021
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: http://ris3heinnovate.eu/
Číslo projektu: 612903-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-PI-FORWARD

Európska únia sa snaží o presadzovanie podnikania ako kľúčovej kompetencie, ktorá môže zabezpečiť kontinuálny hospodársky rast a konkurencieschopnosť celej Európy. Vzniklo niekoľko nástrojov, ktoré podporujú rozvoj podnikateľského zmýšľania občanov EÚ, a jedným z takýchto nástrojov je HEInnovate, určený pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Rada EÚ vyzýva členské štáty, aby podporovali využívanie tohto on-line nástroja ako prostriedku na podporu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pri navrhovaní účinných stratégií pre rozvoj podnikateľských a inovačných kompetencií.

Cieľom projektu RE-ACT (Self-reflection Tools for Smart Universities Acting Regionally – Nástroje sebahodnotenia pre regionálne angažované smart univerzity) je pomôcť pri efektívnom využití nástroja HEInnovate, pri navrhovaní a implementácii regionálnej inovačnej stratégie (RIS3). Nástroj HEInnovate pre RIS3 bude podporovať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby prehodnotili a zmenili svoje stratégie, štruktúry a aktivity využitím holistického prístupu k inováciám a podnikateľskému mysleniu, založených na vzájomnej regionálnej spolupráci kľúčových aktérov v rámci quadruple helix modelu.

Realizácia projektu zahŕňa tiež množstvo aktivít, najmä vytvorenie online hodnotiaceho nástroja HEInnovate pre RIS3, Bielej knihy s odporúčaniami ako využiť nástroj HEInnovate pre RIS3 a vytvorenie prispôsobených návrhov a materiálov pre vysoké školy a regionálnych aktérov.

Projekt sa realizuje v spolupráci s piatimi partnermi z Maďarska, Portugalska, Rumunska, Talianska a Belgicka.


 

Co-funded by the European Union

PARTNERSHIP WITHOUT BORDERS

Cezhraničná sieť energeticky udržateľných univerzít -NET4ENERGY

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Trvanie: 2019 - 2021
Financovanie: Európska komisia, The Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme
Číslo projektu: HUSKROUA/1702/6.1/0075

Znižovanie spotreby elektrickej energie je súčasným spoločenským trendom. Na Slovensku existuje mnoho prevádzok, verejných budov a domácností, kde sa energiou plytvá. Dôležitosť tejto problematiky si uvedomujú aj univerzity, ktoré sa snažia identifikovať miesta s nadbytočnou spotrebou energie a navrhnúť príslušné opatrenia. Popri významných úsporách energie a znížení emisií CO2 dá sa zásadne zlepšiť aj kvalita vnútorného prostredia.

Cieľom projektu “Cezhraničná sieť energeticky udržateľných univerzít -NET4SENERGY” (projekt č. HUSKROUA/1702/6.1/0075) je podporiť cezhraničnú sieť univerzít ako aktívnych činiteľov energetickej účinnosti s vlastnými akčnými plánmi pre trvalo udržateľnú energiu, pripraviť súbor nástrojov a pilotných zariadení na obnoviteľné zdroje energie tak, aby sa podporili univerzity ako vzdelávacie a výskumné pracoviská so skutočnou úsporou nákladov.

Projektové partnerstvo je koordinované Národnou technickou univerzitou ropy a zemného plynu v Ivano-Frankivsku na Ukrajine a zahŕňa ďalšie tri univerzity - Univerzitu v Miškolci, Maďarsko, Technickú univerzitu v Cluj-Napoca (Severné univerzitné centrum Baia Mare), Rumunsko a Technickú univerzitu v Košiciach, Slovensko. V rámci TU Košice je projekt riešený na Fakulte elektrotechniky a informatiky (Katedra elektroenergetiky) a Ekonomickej fakulte (Katedra regionálnych vied a manažmentu).

Realizácia projektu zahŕňa tiež množstvo aktivít a akcií, najmä vytvorenie akčných plánov na úsporu energie, stáže pre študentov a vysokoškolských učiteľov a zahŕňa aj výmenu skúseností medzi partnerskými univerzitami.

For more information about ENI CBC HUNGARY–SLOVAKIA-ROMANIA-UKRAINE Programme please visit https://huskroua-cbc.eu/


https://savestartups.erasmus.site/ Stimulácia a uznávanie digitálneho podnikania ako najlepší spôsob zvyšovania kvality začínajúcich podnikov.

 

 

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD
Trvanie: 2019 - 2021
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: https://savestartups.erasmus.site/
Číslo projektu: 2019-1-PL01-KA202-065209

Vo všeobecnosti Priemysel 4.0 znamená výrobu založenú na princípe prepojenia všetkých komponentov prostredníctvom internetu (internetu vecí) s kybernetickou nadstavbou, ktorá umožňuje plnú automatizáciu celého procesu. Očakáva sa, že priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú hodnotu európskych priemyselných odvetví a stimuluje hospodársky rast. V rámci novej stratégie jednotného digitálneho trhu chce Európska komisia pomôcť všetkým priemyselným odvetviam využívať nové technológie a riadiť prechod na inteligentný priemyselný systém Priemysel 4.0.

Vzdelávanie bude musieť rýchlo reagovať na vznik nových profesií, ale pôjde o podstatné zmeny v celkovom obsahu i formách vzdelávania na všetkých jeho úrovniach. Budúci vývoj Priemyslu 4.0 môže mať rôznu dynamiku, ale oblasť vzdelávania sa musí začať pripravovať ihneď, pretože prispôsobenie sa vyžaduje dlhšie časové úseky.

Cieľom projektu ERASMUS + (projekt č. 2019-1-PL01-KA202-065209) „Stimulácia a uznávanie digitálneho podnikania ako najlepší spôsob zvyšovania kvality začínajúcich podnikov“ je posilniť kvalitu práce začínajúcich podnikateľov a mladých podnikateľov a podporiť ich profesionálny rozvoj zlepšením kompetencií v oblasti digitálneho podnikania. V rámci projektu budú pripravené učebné osnovy kurzu pre poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a následná príprava siedmich vzdelávacích modulov. Moduly budú otvorené vzdelávacie zdroje s rozhraním m-learning a budú zamerané na rôzne oblasti podnikania ako napr. obehová ekonomika, digitálny štýl podnikania, internet vecí, analytické algoritmy pre zákaznícke Big Data, kybernetická bezpečnosť.

Projekt je realizovaný projektovým konzorciom z Cypru, Litvy, Poľska, Portugalska, Slovenska a Španielska.

 


 http://www.ontrack-project.eu/sk/Sledovanie študijnej a kariérnej dráhy absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

 

Koordinátor: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Trvanie: 2018 - 2020
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: http://www.ontrack-project.eu/sk/
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA202-046331

Nízka úroveň zamestnateľnosti vyvoláva znepokojenie mnohých členských štátov EÚ. V mnohých krajinách nenachádzajú absolventi odborného vzdelávania zamestnanie alebo pracujú v zamestnaniach, ktoré nesúvisia s ich predchádzajúcim štúdiom. Kvalitné informácie o tom čo, robia absolventi po ukončení svojho vzdelávania, ako využívajú poznatky, zručnosti a kompetencie, ktoré získali, predstavujú základ pre pochopenie príčin problémov zamestnateľnosti, ako aj faktorov úspechu v niektorých konkrétnych regiónoch, ekonomických sektoroch alebo u absolventov konkrétnych škôl a konkrétnych študijných odborov.

EK poverila členské štáty EÚ, aby vypracovali štúdiu na mapovanie opatrení týkajúcich sa sledovania absolventov vzdelávania v jednotlivých štátoch EÚ a navrhli scenár spolupráce na úrovni EÚ. Štúdia odhalila obrovskú rôznorodosť. Na základe jej výsledkov, Grécko, Cyprus, Lotyšsko a Bulharsko nemajú fungujúce opatrenie na sledovania absolventov vzdelávania na žiadnej úrovni, Slovensko prijalo a má opatrenia na národnej úrovni, Španielsko má opatrenia na regionálnej úrovni, a napr. Rakúsko uplatňuje opatrenia na národnej, regionálnej aj sektorovej úrovni. V žiadnej z týchto krajín sa však nezaznamenali opatrenia na sledovanie absolventov na úrovni poskytovateľov vzdelávania.

Identifikovanie zručností potrebných na pracovnom trhu je jednou z operačných priorít Cedefop, ktoré podporuje štáty pri zavádzaní metód na zber údajov na identifikáciu potrieb zručností. Cedefop koordinuje sieť Skillsnet, panorámu Skills Panorama a platformy na zber údajov z rôznych zdrojov, niekoľkých prieskumov, napr. European Company Survey, European Skills and Jobs Survey a rozsiahlu analýzu údajov pre on-line voľné pracovné miesta. Projekt ERASMUS +: Sledovanie študijnej a kariérnej dráhy absolventov odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania vzdelávania (číslo projektu: 2018-1-SK01-KA202-046331) prispeje k identifikácii potrieb a k zhromaždeniu relevantných údajov od absolventov vzdelávania. Projekt je koordinovaný na Ekonomickej fakulte a rieši sa v spolupráci s 8 partnermi z Bulharska, Cypru, Grécka, Rakúska, Španielska, Lotyšska a Slovenska.

Nástroj umožní monitorovať kariéru a ďalšie vzdelávanie študentov a zhromažďovať údaje na zlepšenie vzdelávacích programov. Cieľom projektu je vypracovať systém sledovania absolventov vzdelávania na úrovni školy, ktorý prispeje k zabezpečeniu kvality vzdelávania. V rámci projektu bude realizované zavedenie a testovanie systému sledovania absolventov, a jeho následná integrácia do monitorovacích procesov vzdelávania.


 https://entermode.eu/Model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

 

 

Koordinátorka: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Trvanie: 2018 - 2020
Financovanie: Európska komisia
Webová stránka: https://entermode.eu/
Číslo projektu: 601125-EPP-1-2018-1-SK-EPPKA2-KA

Konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva si vyžaduje, aby občania a najmä mladí ľudia boli inovatívni, tvoriví, flexibilní a odvážni na to, aby čelili výzvam dynamickej a nestabilnej ekonomiky.

Mladí ľudia sa musia stať „podnikateľmi“: mali by byť schopní premeniť myšlienky na činy, úspešne rozvíjať nové obchodné a sociálne podniky a byť inovátormi v organizáciách, kde pracujú.

Podnikateľská myseľ nie je osobnou charakteristikou a môže sa rozvíjať prostredníctvom učenia sa a skúseností v rámci vzdelávacieho systému. Európska únia stanovila ako strategický cieľ zvýšenie tvorivosti a inovácií, vrátane podnikania, na všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy (Vzdelávanie a odborná príprava 2020).

Ciele a špecifické ciele

EnterMode si kladie za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov. Hlavné ciele projektu sú:

 • Zvyšovanie povedomia o význame stáží pre vysokoškolských študentov vo všeobecnosti ako aj pre rozvoj ich podnikateľských zručností.
 • Budovanie partnerstiev vysokých škôl a podnikov na podporu podnikateľského vzdelávania študentov vysokých škôl.
 • Budovanie kapacít vysokoškolských pedagogických pracovníkov a trénerov firiem v oblasti organizovania podnikateľského vzdelávania a učenia.
 • Rozvoj podnikateľského ducha, zručností a kompetencií vysokoškolských študentov počas ich stáží.
 • Rozvíjanie integrovaného modelu získavania podnikateľských zručností, ktorý zahŕňa rôzne úrovne učenia s využitím online hier.
 • Budovanie komunity praxe, ktorá umožňuje rozvíjať praktiky v danej oblasti a integrovanie nových ľudí do existujúcich podnikateľských komunít.
 • Rozvoj analytiky učenia, ktorá umožní sledovanie pokroku v učení a prispôsobenie programu EnterMode osobným a organizačným potrebám.

CITYCIRCLE - CENTRÁ OBEHOVEJ EKONOMIKY V PERIFÉRNYCH MESTSKÝCH STREDISKÁCH STREDNEJ EURÓPY (z angl. BRINGING CIRCULAR ECONOMY TO PERIPHERAL URBAN CENTRES)

Cieľom projektu CITYCIRCLE je podpora transferu inovácií a technológií a zlepšenie služieb a obchodných modelov v rámci miest situovaných v periférnych regiónoch. Výsledkom projektových aktivít budú nástroje a znalosti vychádzajúce z obehového hospodárstva, napomáhajúc vzniku novej dlhodobo-udržateľnej generácie inovatívnych riešení mestských ekosystémov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CITYCIRCLE.html

A nájdete nás aj na Facebooku https://www.facebook.com/CitycircleInterregCentral/


I-CARE-SMART - Inovatívny ekosystém pre inteligentnú starostlivosť o starších ľudí  (z angl. Innovation Ecosystem for Smart Elderly Care)

Cieľom projektu je vytvorenie a posilnenie spolupráce s organizáciami, ktoré sú schopne poskytnúť najmodernejšie technológie v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti pre starších.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.interreg-central.eu/I-CARE-SMART

A nájdete nás aj na Facebooku https://www.facebook.com/icare.smart.ue/


Projekt RECORD - Regions in Europe Coordinate and Optimize innovation and competitiveness policy instruments towaRDs improving the sustainability of transport - study case of SMEs in the railway sector

Ekonomická fakulta TUKE participuje na riešení medzinárodného projektu RECORD, ktorého cieľom je podporiť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál malých a stredných podnikov v železničnom sektore.

 Oficiálna projektová web stránka

 


  Oficiálna web stránka Interreg Europe

 

 

Dokumenty na stiahnutie:


 Projekt CABCIN -  Establishment of Capacity Building Centers as a sustainable solution to raise the standards of teaching staff in Indian HEIs