Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študenti so špecifickými potrebami

Display portlet menu

Študenti so špecifickými potrebami

TUKE poskytuje uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami poradenstvo a účinnú podporu pri zabezpečení prístupnosti v rámci prijímacieho konania i počas celého štúdia prostredníctvom širokého spektra podporných služieb a opatrení.

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje študent:

 • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím - napr. študent nevidiaci, nepočujúci, slabozraký, nedoslýchavý, s postihnutím horných/dolných končatín, atď.,
 • s chronickým ochorením - napr. diabetes, astma, epilepsia, detská mozgová obrna, atď.,
 • so zdravotným oslabením - napr. skolióza, alergia, stav po operačnom zákroku,
 • s psychickým ochorením – napr. úzkostné poruchy (obsedantno-kompulzívna porucha,...), afektívne poruchy (depresia, bipolárna porucha,...), atď.,
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami – napr. Aspergerov syndróm, atď.,
 • s poruchami učenia – napr. dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia.

O štatút študenta so špecifickými potrebami je potrebné požiadať v Bezbariérovom centre TUKE, kde študent:

 • udelí informovaný súhlas, ktorý je súčasťou vstupného dotazníka,
 • doručí potvrdenie o zdravotnom postihnutí, ktorým je
  • lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo
  • vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.

Na základe vyhodnotenia špecifických potrieb je spracované Odporúčanie pre sprístupnenie štúdia a priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré schvaľuje prodekan pre vzdelávanie a má ho k dispozícii študent a fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

 

Bezbariérové centrum

Kontakt: alena.galajdova@tuke.sk
Telefón: +421 55 602 2377

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Radka Čopková, PhD.
Kontakt: radka.copkova@tuke.sk
Telefón: +421 55 602 2286