Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Bakalárske štúdium

PRÍRUČKA PRE ŠTUDENT-A/KU EkF TUKE 2024/2025

Bakalárska práca

Čas, vyhradený pre registráciu a odovzdávanie záverečných prác v Univerzitnej knižnici TUKE:

 • bakalárske záverečné práce (BP) v období od 05.06.2024 do 07.06.2024 (3 pracovné dni). BP môžete odovzdať skôr, avšak práce s neskorším dátumom na licenčnej zmluve nebudú akceptované pre riadny termín štátnych záverečných skúšok.
  • Dátum odovzdania bakalárskej záverečnej práce do UK TUKE je najneskôr 07.06.2024 do 13:00.
  • Tlač prác prebehne v knižnici, na základe požiadavky študenta, bližšie informácie v Pokynoch pre registráciu v UK TUKE.

Dôležité ! 

 • Každý študent, ktorý bude mať splnené študijné povinnosti a odovzdá záverečnú prácu v riadnom termíne, bude automaticky zaradený na riadny termín štátnych záverečných skúšok. Ak písomne nepožiada o náhradný termín, riadny termín mu prepadne. Aj v prípade opravného termínu je potrebné podať písomnú žiadosť na študijnom oddelení.
 • Rektor alebo dekan môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť mimoriadny termín konania štátnych skúšok. Mimoriadny (náhradný augustový) termín sa bude zvažovať v týchto prípadoch:
  a) z dôvodu choroby, alebo úrazu (na základe lekárskej správy),
  b) ak ide o študenta vyslaného TUKE alebo fakultou v rámci akademickej mobility, t.j. na časť štúdia na inej fakulte alebo vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí v danom akademickom roku,
  c) ak ide o zreteľa hodný dôvod, ktorého závažnosť posúdi rektor alebo dekan.
 • Posudzovanie plagiátorstva bakalárskych a diplomových prác na EkF TUKE. Bakalárska a diplomová práca má prinášať aj nové, pôvodné poznatky a pohľady založené na vlastnej tvorivosti. Študent preukazuje zvládnutie vedomostí vo svojom študijnom odbore, čítať celý článok.

Štátna skúška

 

Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie v oblasti ekonomických vied, prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.