Vedenie fakulty / Home

Dekan Ekonomickej fakulty TU v Košiciach:
doc. Ing. Michal ŠOLTÉS, PhD.
Číslo telefónu: 055 - 602 3275
E-mail: Michal.Soltes@tuke.sk

Sekretariát dekana:
Ing. Patrícia SKOPÁROVÁ
Číslo telefónu: 055 - 602 3276
Číslo faxu: 055 - 602 8046
E-mail: dekanat.ekf@tuke.sk

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium:
doc. Ing. Beáta GAVUROVÁ, PhD., MBA
Číslo telefónu: 055 - 602 3267
Číslo faxu: 055 - 602 8046
E-mail: Beata.Gavurova@tuke.sk

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:
RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: 055 - 602 3261
Číslo faxu: 055 - 602 8046
E-mail: Libusa.Reveszova@tuke.sk

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj:
doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: 055 - 602 2141
Číslo faxu: 055 - 602 8046
E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

Tajomníčka:
JUDr. Mária GERALSKÁ
Číslo telefónu: 055 - 602 3271
Číslo faxu: 055 - 602 8046
E-mail: Maria.Geralska@tuke.sk

Predsedníčka Akademického senátu EkF TUKE:
doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.
Číslo telefónu: 055 - 602 3285
E-mail: Anna.Banociova@tuke.sk